Nieuws & Persberichten

Schoner oppervlaktewater met de Maatlat Schoon Erf

Criteria voor de aanleg van een ‘schoon’ agrarisch erf zijn in de maak. Vanaf 1 januari 2018 wordt de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater. Het voornemen van de overheid is om deze maatlat op te nemen in de MIA/Vamil regeling.

Programma manager agroketens Herman Docters van Leeuwen vertelt: “Vanaf 2006 startte SMK met de Maatlat Duurzame Veehouderij voor stallen, die we in stappen hebben uitgebreid. Zo is er aandacht voor onder andere energie, dierenwelzijn en –gezondheid, maar ook voor het bedrijf en zijn omgeving. Binnen dat thema zijn er enkele criteria geformuleerd over de afspoeling van mest, vocht uit de voeropslag en andere maatregelen die emissies moeten voorkomen. De Maatlat Duurzame Veehouderij is echter primair gericht op de stal, en daaraan zijn de fiscale regelingen als de MIA- en Vamil-regeling gekoppeld. De bovenwettelijke investering die de boer voor een integraal ‘schoon’ erf neemt, kunnen nu echter nog niet voor deze regelingen worden aangemeld.”

FISCAAL ONDERSTEUNEN

“Naar aanleiding van gesprekken op initiatief van SMK en onze adviespartner Brooswater bleek er bij het agrarische bedrijfsleven, waterschappen en de overheid behoefte aan de ontwikkeling van een certificatieschema voor een emissie-loos erf”, vervolgt Herman. “Dat wordt de Maatlat Schoon Erf. Met dit schema kunnen agrariërs zich laten certificeren en kan de overheid het emissie-loze erf fiscaal ondersteunen. We doen dit nu voor veehouderij- en akkerbouwerven. We hopen volgend jaar de maatlat uit te kunnen breiden met gespecialiseerde teeltbedrijven, bijvoorbeeld bollen- fruit- en boomteelt.”

LTO NEDERLAND

De ontwikkeling van Maatlat Schoon Erf krijgt financiële steun van onder andere het ministerie van I&M, de waterschappen en ook LTO Nederland helpt mee bij de totstandkoming van het nieuwe schema. “De meeste boeren willen heel bewust en zorgvuldig met bodem en water omgaan”, zegt Carlo Vromans, supportteamlid van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). “Het zijn immers belangrijke productiemiddelen. Verontreiniging van bodem of water is dus ook een zorg voor de boer.” Carlo is blij met de ontwikkeling van de Maatlat Schoon Erf: “We kunnen allemaal mooie en ambitieuze plannen maken, maar uiteindelijk moet het op de boerderij gebeuren. En de boer wil gewoon weten welke concrete maatregelen hij kan nemen. Die worden nu door SMK integraal bij elkaar gebracht in de Maatlat Schoon Erf, en wij betalen daaraan mee.”

CONCEPT MAATREGELEN

Het eerste voorstel met maatregelen kun je verdelen in een aantal gebieden. Er zijn criteria op het gebied van emissies van mest, emissies bij het reinigen van werktuigen, waar onder spuitmachines, emissies uit voederopslag en de afvoer van hemelwater. Bij het verminderen van emissies kun je ook kijken naar ‘slimme transportroutes’: bijvoorbeeld dat de reguliere transportroutes het koepad niet kruisen en ervoor zorgen dat routes waar emissies kunnen optreden zo kort mogelijk zijn. Overigens blijft het schoonhouden van erven ook bij goed aangelegde erven altijd belangrijk.

ERF SCAN

SMK trekt in de realisatie van de Maatlat Schoon Erf samen op met adviesbureau Brooswater. “Zij voerden afgelopen jaren een groot aantal Erf Scans uit”, weet Herman. “Dat is een tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen. Door het invullen van de Erf Scan kunnen agrariërs eenvoudig zien waar mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen.” Herman verwacht flinke belangstelling voor deze nieuwe Maatlat. “De signalen uit de markt zijn positief: er worden flink wat erven opgeknapt en wat is er nu mooier om naast een duurzame stal ook een schoon erf te hebben?”

“AANTOONBAAR IS CRUCIAAL”

Jan Broos van Brooswater is het daarmee eens. “Vanuit Europese Kaderrichtlijn water is het de bedoeling dat we in 2027 nul emissie naar het oppervlaktewater hebben. Boeren spelen daar een belangrijke rol in en willen daarin investeren. Fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling is daarbij heel belangrijk. Maar ook de waterschappen kunnen wellicht een stimulerende rol spelen.” Jan vertrouwt erop dat de Maatlat Schoon Erf succesvol zal zijn. “De Maatlat Duurzame Veehouderij is dat ook: zonder dat er veel reclame voor gemaakt is, zijn er toch inmiddels ruim 4.800 stallen gecertificeerd.” Voortbordurend op de Erf Scan ontwikkelt Brooswater momenteel een digitale tool waarmee de boer zijn erf online in kaart kan brengen, en alle maatregelen kan afvinken. “Wanneer hij zover is, kan hij zich aanmelden voor certificering”, vertelt Jan. “Op die manier maakt hij zijn inspanningen eenvoudig aantoonbaar, en dat is cruciaal voor de boer als ondernemer. Zeker wanneer er regelingen als MIA/Vamil aan gekoppeld zijn.”

BEWIJS VAN GOED GEDRAG

Ook Carlo Vromans verwacht belangstelling vanuit de agrarische sector. “Veel melkveehouders hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe stallen. Een integrale aanpak van het erf vormt dan een logische vervolgstap. Maar ook in akkerbouw kan de Maatlat Schoon Erf een succes worden. Zeker wanneer de waterschappen ermee ontlast kunnen worden in hun handhaving. Ik kan me namelijk voorstellen dat de Maatlat Schoon Erf als ‘bewijs van goed gedrag’ wordt gezien. Het waterschap kan dan bijvoorbeeld besluiten om de keurmerkhouder minder vaak te inspecteren.”


Blijf op de hoogte!

De concept-maatregelen worden binnenkort eerst besproken met een door het College van Deskundigen vastgestelde groep experts en stakeholders. In november volgt een openbare hoorzitting. Belangstellenden kunnen zich via smk@smk.nl aanmelden, onder vermelding van ‘Maatlat Schoon Erf’. Je wordt dan op de hoogte gehouden.

DE SIGNALEN UIT DE MARKT ZIJN POSITIEF: ER WORDEN FLINK WAT ERVEN OPGEKNAPT EN WAT IS ER NU MOOIER OM NAAST EEN DUURZAME STAL OOK EEN SCHOON ERF TE HEBBEN?
Terug naar overzicht