Certificatiesysteem voor schone erven

 • Criteria voor de aanleg van een ‘schoon’ agrarisch erf

  Vanaf 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het de bedoeling dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boeren spelen daar een belangrijke rol in en willen daarin investeren.

  FISCAAL VOORDEEL

  Fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling is daarbij belangrijk. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater. De overheid heeft de maatlat opgenomen in de MIA/Vamil regeling.

  SECTOREN

  Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs zich laten certificeren en kan de overheid het emissie-loze erf fiscaal ondersteunen. De eerste sectoren waarvoor criteria zijn ontwikkeld betreffen veehouderij- en akkerbouwerven. In 2018 wordt de Maatlat waarschijnlijk uitgebreid met criteria voor  gespecialiseerde teeltbedrijven, zoals de bollen-, fruit- en boomteelt.

   

 • MAATREGELEN

  Er zijn criteria ontwikkeld op het gebied van:

  • emissies van mest(opslagen)
  • emissies bij het reinigen van werktuigen
  • emissies uit voederopslagen
  • de afvoer en tijdelijke opvang van hemelwater
  • dieren op het erf
  • het schoonhouden van erven

  DIGITALE TOOL

  Met de digitale tool kan een boer de maatregelen ten behoeve van emissiereductie van zijn erf online in kaart kan brengen. Na uitwerking van de maatregelen kan de ondernemer het emissiearme erf digitaal aanmelden voor certificering voor de Maatlat Schoon Erf bij de certificatie instelling van zijn keuze. Voorafgaand aan de certificering moet de ondernemer een certificatiecontract afsluiten met een certificatie instelling. 

  ONDERSTEUNING

  De ontwikkeling van Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld met financiële steun van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen en LTO Nederland. 

Nieuws