Certificatiesysteem voor schone erven

 • CRITERIA VOOR DE AANLEG VAN EEN ‘SCHOON’ AGRARISCH ERF ZIJN IN DE MAAK

  Vanaf 1 januari 2018 wordt de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het de bedoeling dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boeren spelen daar een belangrijke rol in en willen daarin investeren. Fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling is daarbij heel belangrijk. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater. Het voornemen van de overheid is om deze maatlat op te nemen in de MIA/Vamil regeling.

  SECTOREN

  Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs zich laten certificeren en kan de overheid het emissie-loze erf fiscaal ondersteunen. De eerste sectoren waarvoor criteria worden ontwikkeld betreffen veehouderij- en akkerbouwerven. In 2018 wordt de Maatlat waarschijnlijk uitgebreid met criteria voor  gespecialiseerde teeltbedrijven, zoals de bollen-, fruit- en boomteelt.”

  ONDERSTEUNING

  De ontwikkeling van Maatlat Schoon Erf krijgt financiële steun van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen. Ook LTO Nederland helpt mee bij de totstandkoming van het nieuwe schema. 

   

   

 • CONCEPT MAATREGELEN

  Er worden criteria ontwikkeld op het gebied van:

  • emissies van mest(opslagen)
  • emissies bij het reinigen van werktuigen
  • emissies uit voederopslagen
  • de afvoer en tijdelijke opvang van hemelwater
  • dieren op het erf
  • het schoonhouden van erven

  DIGITALE TOOL

  Een digitale tool is in ontwikkeling, waarmee de boer zijn erf online in kaart kan brengen, en alle maatregelen voor de Maatlat Schoon Erf kan afvinken.


  Denk en praat mee over emissiearme erven

  De concept-maatregelen zijn besproken met een door het College van Deskundigen vastgestelde groep experts en stakeholders. Op 16 november is er een openbare hoorzitting waarvoor u zich kunt aanmelden.

Nieuws